ARTIKEL 1 : TOEPASSING

Ons aanbod is vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering. Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door ID&E bv. 

Elke bestelling houdt van rechtswege aanvaarding van onderstaande voorwaarden in, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan voorrang hebben op onderhavige voorwaarden, tenzij met een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ID&E bv. De eventuele aankoopvoorwaarden van de klant zijn in geen geval van toepassing.

ARTIKEL 2 : PUBLICITEIT

Foto’s, catalogi, folders of andere door ID&E geleverde publiciteit hebben geen enkele contractuele waarde. Dit materieel houdt geen enkele beschrijving in, maar dient enkel ter illustratie van mogelijke prestaties aangezien in werkelijkheid de vorm, het karakter op maat, de afwerking en de individualisering hiervan exclusief zijn en afhangen van de wensen van de klant. Eventuele kleurvariaties blijven onderworpen aan de algemeen toegestane toleranties op dat gebied. De monsters hebben enkel een indicatieve waarde.

ARTIKEL 3 : RAADGEVINGEN

Bij gebreke aan uitdrukkelijk protest vanwege de klant tegen de offerte, waarin hij duidelijk opgeeft voor welke prestaties hij kiest, wordt er van uitgegaan dat elke door ID&E bv verschafte raad, meer bepaald met betrekking tot de inrichting, stijl, decoratie,… ten laatste bij de ondertekening van de offerte en eventuele bijbehorende plannen aanvaard worden. Na die termijn wordt er in dat opzicht geen betwisting meer aanvaard.

ARTIKEL 4 : INLICHTINGEN

De klant verbindt er zich toe om ID&E bv alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de exacte plaats in de muren, wanden, vloeren, plafonds van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming…)… nodig voor een goede uitvoering van de bestelling of uitvoerbaarheid ervan. In geen geval kan ID&E bv aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de klant en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de klant.

ARTIKEL 5 : VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT VOOR DE LEVERING

De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot toegankelijk te zijn. Voor alle (bijkomende) werken welke niet voorzien zijn in de offerte zal een regieprijs worden aangerekend, vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen. Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van ID&E bv, zullen eveneens aan regietarief worden doorgerekend. De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking wordt gesteld. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van ID&E bv, alsook een af te sluiten ruimte waar het materiaal veilig kan worden opgeborgen. Eventuele beschadiging en/of diefstal van het materiaal op de werf is op risico van de klant.

De bewaring van goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op risico van de klant.

ARTIKEL 6 : PRIJS

Onze offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand. De prijzen die in foto’s, catalogi, folders of andere publiciteit voorkomen hebben enkel een indicatieve waarde. ID&E bv is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offertes/plannen en definitieve facturen.

ID&E bv behoudt zich het recht om haar prijzen aan te passen indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van de onderdelen, materialen of apparaten of in één van de andere bestanddelen van onze kostprijs. ID&E bv verbindt zich ertoe de klant te informeren van deze prijsstijging.

In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer. 

ARTIKEL 7 : TERMIJN

De uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie weergegeven. ID&E bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van deze termijnen.

ID&E bv houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen. Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant ID&E bv minstens 5 werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. 

ARTIKEL 8 : OPLEVERING

De klant moet de uitgevoerde werken aan het eind van de werken nazien. In geval van foutieve uitvoering van de offerte/plannen, moet de klant dit binnen een termijn van maximum 8 dagen vanaf plaatsing per aangetekend schrijven melden aan ID&E bv. De niet-betaling van een openstaande factuur zal niet worden beschouwd als een geldig protest.

Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van ID&E bv worden weerhouden. Eventuele meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten.

In geval van verborgen gebreken moet de klant dit binnen een termijn van acht werkdagen na de ontdekking en ten laatste zes maanden na de levering per aangetekend schrijven melden aan ID&E bv. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn verbintenissen voortvloeiend uit deze voorwaarden.

ARTIKEL 9 : BETALING

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van 30% van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald. 60% wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken en bij levering van materialen zoals meubelen, toestellen en/of decoratie. Het saldo wordt gefactureerd bij oplevering van de werken. 

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per maand. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100.00. Tenslotte is een vast bedrag van € 40.00 invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

Toegestane kortingen en/of gespreide betalingen, vervallen, indien het verschuldigde totaalbedrag op de vervaldatum niet ontvangen is of indien één van de vervallen termijnbetalingen niet werd nagekomen.

In geval van niet-betaling, of niet-tijdige betaling heeft ID&E bv mits aangetekende ingebrekestelling steeds het recht zijn verbintenissen op te schorten en ze daarenboven niet na te komen indien de klant in gebreke blijft.

Wanneer klanten opdrachten tot levering en/of herstelling plaatsen en de kosten daarvan recupereren van een verzekeringsonderneming, dan zijn de wederzijdse verbintenissen tussen de klant en de verzekeringsonderneming niet tegenstelbaar aan ID&E bv. Vorderingen ten aanzien van verzekeringsondernemingen schorten de verbintenis tot betaling van de klant aan ID&E bv niet op.

ARTIKEL 10 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle bij ID&E bv bestelde materialen, meubelen, decoratie… worden verkocht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van ID&E bv die slechts na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen op de klant overgaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft ID&E bv het recht bovenvermelde goederen bij de klant of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden in geval van samenloop van schuldeisers.

ARTIKEL 11 : ANNULATIE

Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook behoudt ID&E bv zich uitdrukkelijk de keuzemogelijkheid voor tussen:

  • Gedwongen uitvoering
  • De betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd. 

Wanneer ID&E bv ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behouden zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

ARTIKEL 12 : BETWISTINGEN – TOEPASSELIJKE WETGEVING 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen voortvloeiend uit onze overeenkomsten zijn enkel en uitsluitend de rechtbanken en de vrederechters te Antwerpen bevoegd.

ARTIKEL 13 : PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens verzameld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik door ID&E bv en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen worden gebruikt voor verkoopdoeleinden: naverkoopdienst, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld en/of diensten aangeboden door ID&E. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, die ID&E bv is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat.